องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
  หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัทพ์ 077-310971-2 แฟ็กซ์ 077-310971-2
www.kapao.go.th