messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
check_circle ประวัติความความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา


ข้อมูล
เดิมมีคลองกะปาว หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าป้าว เพราะสมัยก่อนในคลองมีปลาปักเป้ามาก เวลาที่คนลงไปเล่นน้ำ หรืออาบน้ำในคลองก็จะถูกปลาปักเป้ากัด ต่อมาชาวบ้านเขียนคำว่า กะป้าว เพี้ยนไป เป็นกะเปา ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ตำบลกะเปา เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอคีรีรัฐนิคม ลักษณะการตั้งบ้านเรือนจะรวมกัน เป็นกลุ่มใหญ่ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตำบล กะเปา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2540

ลักษณะที่ตั้ง/เนื้อที่
ที่ตั้ง ตำบลกะเปา เป็นตำบล 1 ใน 7 ตำบลของอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคม 9 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 74 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าขนอน ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลย่านยาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน เนื้อที่ ตำบลกะเปา มีเนื้อที่ประมาณ 58,950 ไร่ (94.32 ตารางกิโลเมตร)

ภูมิประเทศ
ตำบลกะเปามีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูง และเป็นดินร่วนปนทราย ตำบลกะเปา มีเนื้อที่ทั้งหมด 94.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 58,950 ไร่ ่ตำบลกะเปามีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม และมี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนระหว่างเดือนธันวาคม – พฤษภาคม และฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน ตำบลกะเปา 1 ใน 8 ตำบลในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ตำบลท่าขนอน, ตำบลพรุไทย ตำบลย่านยาว , และตำบลเขาวง ดังนี้ ทิศเหนือ จรด ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก จรด ตำบลท่าขนอน และตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ทิศตะวันตก จรด ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทิศใต้ จรด ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยตำบลกะเปา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฏร์ธานี ประมาณ 74 กิโลเมตร

การเมืองการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปามี จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ นายเอกเขนก ราชสมบัติ กำนัน นายวรพักต์ พิบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหาดละมุด นายธวัชชัย ศรชนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา นายสมพร ปาละคเชนทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปากทำเรียง นายอมร วิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบางกา นายชนินทร์ ยกย่อง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านย่านมะปราง นายวินัย ศุภลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหาดมะเดื่อ นายเอกเขนก ราชสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนเลียบ นายปรีชา มีลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านฉลาด นายวีระมิตร์ วิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านตะเคียนทอง นายสราวุธ สุขอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านถ้ำผึ้ง ตำบลกะเปา มี 851 ครัวเรือน และประชากรทั้งหมด 3,787 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 คน และมีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 58,950 ไร่ เป็นเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เต็มพื้นที่ จำนวน 58,950 ไร่ หรือประมาณ 94.32 ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ (ไร่) 1 บ้านหาดละมุด 2 บ้านกะเปา 3 บ้านปากทำเรียง 4 บ้านบางกา 5 บ้านย่านมะปราง 6 บ้านหาดมะเดื่อ 7 บ้านดอนเลียบ 8 บ้านฉลาด 9 บ้านตะเคียนทอง 10 บ้านถ้ำผึ้ง

check_circle สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะที่ตั้ง/เนื้อที่
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคม 9 กิโลเมตร และตั้งอยู่หางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 74 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าขนอน ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบ้านตาขุน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลย่านยาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอบ้านตาขุน เนื้อที่ ตำบลกะเปา มีเนื้อที่โดยประมาณ 58,950 ไร่ ( 94.32 ตารางกิโลเมตร )

ภูมิประเทศ
ตำบลกะเปา มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ตำบลกะเปา มีเนื้อที่ทั้งหมด 94.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 58,950 ไร่ ่ตำบลกะเปามีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม และมี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนระหว่างเดือนธันวาคม – พฤษภาคม และฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน ตำบลกะเปา 1 ใน 8 ตำบลในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 4 แห่ง คือ ตำบลท่าขนอน, ตำบลพรุไทย ตำบลย่านยาว , และตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ดังนี้ ทิศเหนือ จรด ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก จรด ตำบลท่าขนอน และตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ทิศตะวันตก จรด ตำบลบ้านเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทิศใต้ จรด ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยตำบลกะเปา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฏร์ธานี ประมาณ 74 กิโลเมตร

การเมืองการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปามี จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ นายสุเชาว์ โภคัย กำนัน (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3) นาวรพักต์ พิบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 นายธวัชชัย ศรชนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายอมร วิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 นายบำรุง รอดเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 นายวินัย ศุภลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 นายสามารถ ไกรวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 นายปรีชา มีลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 นายวีระมิตร์ วิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 นายสราวุธ สุขอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 มี 851 ครัวเรือน และประชากรทั้งหมด 3,787 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 คน คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน พนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 21 คน พนักงานจ้าง 3 คน ตำบลกะเปา มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 58,950 ไร่ เป็นเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เต็มพื้นที่ จำนวน 58,950 ไร่ หรือประมาณ 94.32 ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่ (ไร่) อันดับ 1 หาดละมุด 2 กะเปา 3 ปากทำเรียง 4 บางกา 5 ย่านมะปราง 6 หาดมะเดื่อ 7 ดอนเลียบ 8 ฉลาด 9 ตะเคียนทอง 10 ถ้ำผึ้ง

info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (VISIONS) ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ใน อุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะ ให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่ พักอาศัยกันอย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย และมีทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “ตำบลกะเปาเป็นชุมชนน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุข” พันธกิจ (MISSIONS) ในการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตาม ศักยภาพของ อบต.ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการ เกษตรกรรม ให้เป็นผลผลิตทางการเกษตร พันธกิจที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้าน สังคม สงเคราะห์ และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน พันธกิจที่ 5 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ให้คงอยู่ท้องถิ่น และเป็นที่สนใจและดึงดูดนัก ท่องเที่ยว พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน การดำเนินการระหว่างภาครัฐ กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต. พันธกิจที่ 7 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากร ป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการ ท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา

image แหล่งท่องเที่ยว
พระธาตุหินนิลเปา[26 มีนาคม 2564]
 
folder ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา