messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อบต.กะเปา รับมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ปี 2565 ในระดับ AA ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
รายละเอียด : วันที่ 9 ธ.ค.65 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ที่จัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้มีการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ในระดับ AA จำนวน 29 หน่วยงาน ก่อนร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 จากนั้นได้รับชมการนำเสนอวิดีทัศน์กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับส่วนกลาง ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผ่านระบบ VDO CONFERENCE เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต สำหรับวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ทั้งนี้จากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข ก่อนปัญหาอื่นๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สำคัญมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกได้เห็น.
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา