องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประชุมประชาคมระดับตำบล
รายละเอียด : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ..... นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกอบต.กะเปา เป็นประธานการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ของตำบลกะเปา เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพิจารณาและร่วมกันแสดงความคิดเห็นโครงการตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น .....ผลการพิจารณา ประชุมประชาคมระดับตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องท้อง เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาระดับบนของประเทศ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุตามความมุ่งหมายที่วางไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในตำบลกะเปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ผู้โพส : admin