ชื่อเรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 2/65
รายละเอียด : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา โดยการเชิญคณะกรรมการกองทุน อันประกอบด้วย ๑. นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา / ประธานกองทุนฯ ๒. นายสุเชาว์ โภคัย กำนันตำบลกะเปา / ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓. นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม สมาชิก สภา อบต. / กรรมการ ๔. นายสัญญา ชิตกุล สมาชิก สภา อบต. / กรรมการ ๕. นายสมเกียรติ แก้วผุดผ่อง ผู้อำนวยการ รพ.สต. กะเปา / ผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิ ๖. นายสมศักดิ์ ปาลคะเชนทร์ ผู้แทน อสม. / กรรมการ ๗. นางปรียา บุญที่สุด ผู้แทน อสม. / กรรมการ ๘. นางนงลักษณ์ อนุกูล ผู้แทนหมู่บ้าน / กรรมการ ๙. นางพยอม เจริญพงศ์ กรรมการ ๑๐. นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. / กรรมการและเลขานุการ ๑๑. นายทินกฤต วันเพ็ง หัวหน้าสำนักปลัด / กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณด้านสาธารณสุขจำนวน 13 โครงการ และมีตัวแทนครูจากในพื้นที่ตำบลโรงเรียนบ้านปากทำเรียง /วัดอินทราวาส /วัดโกศาวาส และบ้านตะเคียนทองเข้ามาชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการจำนวน 12 โครงการและไม่อนุมัติจำนวน 1 โครงการ
ชื่อไฟล์ : NFYQqp9Mon33001.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : okNcFM9Mon33021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jkF030uMon33021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ny2QG7LMon33021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MPFJsg7Mon33021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WO5h507Mon33030.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sDIUqaTMon33030.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้