องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
prattana@kapao.go.th
โทร : 098-0133285
นายนันทวัช ปาละคเชนทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
Nantawat@kapao.go.th
โทร : 0862813803
นายประยุธ วายุกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
prayut@kapao.go.th
โทร : 0848896528
นายละเอก วรรณคีรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
La-ae@kapao.go.th
โทร : 0924718361
account_box สภาอบต.กะเปา
นายสัญญา ชิตกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
นายสุรพล วายุกุล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
นายพรเทพ ขาวจิตร
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
นายพรเทพ ขาวจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกะเปา ม.1
นายสัญญา ชิตกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกะเปา ม.2
นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกะเปา ม.3
นางปรียา บุญที่สุด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกะเปา ม.4
นายสถานันท์ บัวพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกะเปา ม.5
นายวิโชติ สุภลักษณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ม.6
นายสุรพล วายุกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกะเปา ม.7
นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกะเปา ม.8
นายประสิทธิ์ เพชรชู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกะเปา ม.9
นางอรอนค์ วิเชียรวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกะเปา ม.10
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
Wassana@ kapao.go.th
โทร : 081-079-2685
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Wassana@ kapao.go.th
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
Varaporn@ kapao.go.th
โทร : 099-4794698
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวฉวีวรรณ รักษ์ชูชื่น
นักทรัพยากรบุคคล
นายวโรทัย จงจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิมลลักษณ์ มีลักษณ์
ครู
ศพด.บ้านฉลาด
นางสาวสุนิสา ศุภลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปวีณา ทิพเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนวลจันทร์ อ่อนอาจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวรัตณาวดี อังกาบ
ครู
ศพด.อบต.กะเปา
นางสาวเบญจมาศ จันทร์พฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาววิภาวี รัตนานุกูล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิชญา อินทรเพชร
นักพัฒนาชุมชน
นางจินตนา สุภลักษณ์
ครู
ศพด.บ้านปากทำเรียง
ว่าง
ครู
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.อบต.กะเปา
นางสาวอมรรัตน์ มงคล
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านฉลาด
นางพนิดา ขำแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านปากทำเรียง
นางสุดตระการ ฤทธิมาส
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านฉลาด
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
นายนราศักดิ์ ชูเพชรทอง
คนงานทั่วไป
นางสาวกรวิกา ชูเพชรทอง
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นายทัศนัย วรรณคีรี
ยาม
นายสุทธิศักดิ์ รักกะเปา
จ้างเหมาบริการ
นายจักรพงศ์ ชโลธร
จ้างเหมาบริการงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นางสาวรัตนา ปาลคะเชนทร์
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาภรณ์ ไกรวงค์
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก
account_box กองคลัง
นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
Varaporn@ kapao.go.th
โทร : 099-4794698
นางอรวรรณ ชูวารี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวรัชฎาวรรณ สุเวช
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวรัชนี ธรรมรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางธิดารัตน์ พิศนุพงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิภารัฐ ชูวารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายณรงค์ ผิวศิริ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสุภานี ศรีนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชุมพล นฤมิตร
จ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า
นายภานุมาศ ชนะอักษร
จ้างเหมาบริการงานประปา
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา