messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
account_box สำนักปลัด
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวฉวีวรรณ รักษ์ชูชื่น
นักทรัพยากรบุคคล
นายวโรทัย จงจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิมลลักษณ์ มีลักษณ์
ครู
ศพด.บ้านฉลาด
นางสาวสุนิสา ศุภลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปวีณา ทิพเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนวลจันทร์ อ่อนอาจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวรัตณาวดี อังกาบ
ครู
ศพด.อบต.กะเปา
นางสาวเบญจมาศ จันทร์พฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาววิภาวี รัตนานุกูล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิชญา อินทรเพชร
นักพัฒนาชุมชน
นางจินตนา สุภลักษณ์
ครู
ศพด.บ้านปากทำเรียง
ว่าง
ครู
นางสาวอมรรัตน์ มงคล
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านฉลาด
นางพนิดา ขำแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านปากทำเรียง
นางสุดตระการ ฤทธิมาส
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านฉลาด
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
นายนราศักดิ์ ชูเพชรทอง
คนงานทั่วไป
นางสาวกรวิกา ชูเพชรทอง
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นายทัศนัย วรรณคีรี
ยาม
นายสุทธิศักดิ์ รักกะเปา
จ้างเหมาบริการ
นายจักรพงศ์ ชโลธร
จ้างเหมาบริการงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นางสาวรัตนา ปาลคะเชนทร์
คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
ศพด.อบต.กะเปา
นางสุภาภรณ์ ไกรวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.อบต.กะเปา

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา