messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (VISIONS) ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ใน อุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะ ให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่ พักอาศัยกันอย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย และมีทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “ตำบลกะเปาเป็นชุมชนน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุข” พันธกิจ (MISSIONS) ในการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตาม ศักยภาพของ อบต.ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการ เกษตรกรรม ให้เป็นผลผลิตทางการเกษตร พันธกิจที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้าน สังคม สงเคราะห์ และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน พันธกิจที่ 5 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ให้คงอยู่ท้องถิ่น และเป็นที่สนใจและดึงดูดนัก ท่องเที่ยว พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน การดำเนินการระหว่างภาครัฐ กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต. พันธกิจที่ 7 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากร ป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการ ท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา