messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
account_box กองช่าง
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายณรงค์ ผิวศิริ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสุภานี ศรีนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชุมพล นฤมิตร
จ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า
นายภานุมาศ ชนะอักษร
จ้างเหมาบริการงานประปา

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา