messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
check_circle สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะที่ตั้ง/เนื้อที่
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคม 9 กิโลเมตร และตั้งอยู่หางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 74 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าขนอน ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบ้านตาขุน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลย่านยาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอบ้านตาขุน เนื้อที่ ตำบลกะเปา มีเนื้อที่โดยประมาณ 58,950 ไร่ ( 94.32 ตารางกิโลเมตร )
ภูมิประเทศ
ตำบลกะเปา มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ตำบลกะเปา มีเนื้อที่ทั้งหมด 94.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 58,950 ไร่ ่ตำบลกะเปามีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม และมี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนระหว่างเดือนธันวาคม – พฤษภาคม และฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน ตำบลกะเปา 1 ใน 8 ตำบลในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 4 แห่ง คือ ตำบลท่าขนอน, ตำบลพรุไทย ตำบลย่านยาว , และตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ดังนี้ ทิศเหนือ จรด ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก จรด ตำบลท่าขนอน และตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ทิศตะวันตก จรด ตำบลบ้านเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทิศใต้ จรด ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยตำบลกะเปา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฏร์ธานี ประมาณ 74 กิโลเมตร
การเมืองการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปามี จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ นายสุเชาว์ โภคัย กำนัน (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3) นาวรพักต์ พิบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 นายธวัชชัย ศรชนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายอมร วิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 นายบำรุง รอดเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 นายวินัย ศุภลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 นายสามารถ ไกรวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 นายปรีชา มีลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 นายวีระมิตร์ วิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 นายสราวุธ สุขอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 มี 851 ครัวเรือน และประชากรทั้งหมด 3,787 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 คน คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน พนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 21 คน พนักงานจ้าง 3 คน ตำบลกะเปา มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 58,950 ไร่ เป็นเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เต็มพื้นที่ จำนวน 58,950 ไร่ หรือประมาณ 94.32 ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่ (ไร่) อันดับ 1 หาดละมุด 2 กะเปา 3 ปากทำเรียง 4 บางกา 5 ย่านมะปราง 6 หาดมะเดื่อ 7 ดอนเลียบ 8 ฉลาด 9 ตะเคียนทอง 10 ถ้ำผึ้ง

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา