messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
check_circle ประวัติความความเป็นมา
คำขวัญประจำตำบลกะเปา
เกจิอาจารย์ดัง ที่ตั้งพระธาตุ ปราชญ์ท้องถิ่น เชื่อมต่อแผ่นดิน อัมรินทร์สะพานใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ พระธาตุใหญ่หินนิลเปา
ประวัติความเป็นมา

ข้อมูล
เดิมมีคลองกะปาว หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าป้าว เพราะสมัยก่อนในคลองมีปลาปักเป้ามาก เวลาที่คนลงไปเล่นน้ำ หรืออาบน้ำในคลองก็จะถูกปลาปักเป้ากัด ต่อมาชาวบ้านเขียนคำว่า กะป้าว เพี้ยนไป เป็นกะเปา ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ตำบลกะเปา เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอคีรีรัฐนิคม ลักษณะการตั้งบ้านเรือนจะรวมกัน เป็นกลุ่มใหญ่ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตำบล กะเปา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2540
ลักษณะที่ตั้ง/เนื้อที่
ที่ตั้ง ตำบลกะเปา เป็นตำบล 1 ใน 7 ตำบลของอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคม 9 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 74 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าขนอน ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลย่านยาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน เนื้อที่ ตำบลกะเปา มีเนื้อที่ประมาณ 58,950 ไร่ (94.32 ตารางกิโลเมตร)
ภูมิประเทศ
ตำบลกะเปามีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูง และเป็นดินร่วนปนทราย ตำบลกะเปา มีเนื้อที่ทั้งหมด 94.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 58,950 ไร่ ่ตำบลกะเปามีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม และมี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนระหว่างเดือนธันวาคม – พฤษภาคม และฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน ตำบลกะเปา 1 ใน 8 ตำบลในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ตำบลท่าขนอน, ตำบลพรุไทย ตำบลย่านยาว , และตำบลเขาวง ดังนี้ ทิศเหนือ จรด ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก จรด ตำบลท่าขนอน และตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ทิศตะวันตก จรด ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทิศใต้ จรด ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยตำบลกะเปา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฏร์ธานี ประมาณ 74 กิโลเมตร
การเมืองการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปามี จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ นายเอกเขนก ราชสมบัติ กำนัน นายวรพักต์ พิบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหาดละมุด นายธวัชชัย ศรชนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา นายสมพร ปาละคเชนทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปากทำเรียง นายอมร วิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบางกา นายชนินทร์ ยกย่อง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านย่านมะปราง นายวินัย ศุภลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหาดมะเดื่อ นายเอกเขนก ราชสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนเลียบ นายปรีชา มีลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านฉลาด นายวีระมิตร์ วิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านตะเคียนทอง นายสราวุธ สุขอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านถ้ำผึ้ง ตำบลกะเปา มี 851 ครัวเรือน และประชากรทั้งหมด 3,787 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 คน และมีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 58,950 ไร่ เป็นเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เต็มพื้นที่ จำนวน 58,950 ไร่ หรือประมาณ 94.32 ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ (ไร่) 1 บ้านหาดละมุด 2 บ้านกะเปา 3 บ้านปากทำเรียง 4 บ้านบางกา 5 บ้านย่านมะปราง 6 บ้านหาดมะเดื่อ 7 บ้านดอนเลียบ 8 บ้านฉลาด 9 บ้านตะเคียนทอง 10 บ้านถ้ำผึ้ง

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา