messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
check_circle นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
- การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการจัดตามภารกิจอำนาจ หน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน จากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส,หลักความมีส่วน ร่วม, หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน - การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/สังคมให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ - การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ - การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน การพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา